madridbased jobandtalent 108m 290m 80k lomastechcrunch